Inzerce, která Vám stačí.

Prostor pro přihlášení realitní kanceláře. Pokud nemáte údaje, registrujte se.

Všeobecné smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.              Úvodní ustanovení

1.1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti Provozovatele a Klienta vyplývající z užívání Portálu a poskytování Služeb Provozovatelem Klientovi. Všechny pojmy nadepsané v tomto bodu 1.1 VOP velkým písmenem jsou definovány níže v textu.

1.2.        Provozovatelem je společnost B3 Technology, s.r.o., identifikační číslo 073 30 600, se sídlem Novostavby 126/23, Loučná, 435 11 Lom, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 42102 (dále jen „Provozovatel“) provozující realitní portály na následujících internetových adresách:

(i)          videobydleni.cz;

(ii)         realitypro.eu;

(iii)        vitio.cz;

(iv)        bydlisnami.cz;

(v)         realitymat.cz;

(vi)        origo-reality.cz

(dále společně též „Portál“).

1.3.        Klientem jsou realitní kanceláře, finanční poradci a další obdobní podnikatelé, kteří využívají služby poskytované Provozovatelem na Portálu ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek (dále společné též „Klient“). Klienti vystupují v rámci své podnikatelské činnosti.

1.4.        Provozovatel a Klient mohou být dále v těchto VOP společně označeni jako „Strany“.

1.5.        Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy, kterou mezi sebou Strany uzavírají (dále jen „Smlouva“). Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem vzniká uzavřením Smlouvy. Strany si mohou ve Smlouvě sjednat pravidla odchylná od těchto VOP s tím, že v takovém případě mají tato odchylná ujednání přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.6.        Provozovatel si vyhrazuje v případě rozumné potřeby (zejména v případě změny právního prostředí, situace na relevantním trhu nebo v rámci snahy o zvýšení poskytování kvality služeb) tyto VOP jednostranně změnit. V takovém případě tuto změnu v dostatečném předstihu před její účinností zveřejní na Portále. Takovouto změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.7.        Strany vylučují jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na jejich vzájemný vztah založený těmito VOP. Příslušná část ustanovení § 545 a celé ustanovení § 565 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) se tak neuplatní.

2.             Služby

2.1.        Provozovatel umožňuje prostřednictvím Portálu následující služby (společné dále „Služby“):

(i)           inzerci nemovitostí k nájmu či prodeji ze strany realitních kanceláří, realitních zprostředkovatelů, developerů či dalších osob a s tím související doprovodné služby (dále jen „Inzerce“);

(ii)         marketingové služby (reklama) pro finanční a pojišťovací poradenství (dále jen „Finanční marketing“);

(iii)       marketingové služby (reklama) pro klienty, jejíž podnikatelská činnost souvisí s úpravou či údržbou nemovitostí a domácností (dále jen „Nemovitostní marketing“)

s tím, že konkrétní charakter předmětné Služby, jakož i podrobnosti ohledně jejího poskytování (zejména podoba, rozsah, doba trvání či odměna) bude specifikován ve Smlouvě mezi Stranami.

2.2.        Kromě Služeb uvedených v bodu 2.1. výše mohou Strany podřadit tyto VOP i pod jiné, v tomto bodu nevyjmenované služby.

2.3.        Provozovatel je oprávněn pověřit k poskytování Služeb jakoukoli třetí osobu, přičemž za splnění jejích povinností odpovídá tak, jako kdyby plnil sám.

3.             Uživatelský účet

3.1.        Provozovatel může umožnit Klientovi zřízení bezplatného uživatelského účtu na Portálu (dále jen „Uživatelský účet“) s tím, že si však vyhrazuje případné právo poskytovat Služby na základě těchto VOP i bez nutnosti tohoto Uživatelského účtu.

3.2.        Klient je povinen při vytváření Uživatelského účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje s tím, že je povinen je při jakékoli změně aktualizovat či upozornit na jejich nesprávnost a/nebo neaktuálnost Provozovatele. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu považuje Provozovatel za správné, dokud mu Klient nesdělí opak či je neaktualizuje. Klient nese případnou odpovědnost za újmu, která vznikne Provozovateli v důsledku porušení jeho povinnosti ohledně aktualizace jeho údajů v Uživatelském účtu dle tohoto odstavce.

3.3.        Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Klienta, jakož ani za to, že Uživatelský účet využije na základě jednání Klienta jakákoli třetí osoba.

3.4.        Uživatelský účet může v případě domluvy Stran zřídit Klientovi i sám Provozovatel s tím, že Klientovi bude následně umožněno Uživatelský účet editovat a spravovat. Povinnosti Klienta uvedené v jiných odstavcích tohoto článku 3 (Uživatelský účet) se v takovém případě uplatní obdobně.

3.5.        Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto VOP).

3.6.        Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost Uživatelského účtu způsobenou zaviněním třetích osob či vyšší mocí.

4.             Uzavření Smlouvy

4.1.        Smlouva je uzavřena mezi Stranami vždy okamžikem, kdy dojde k (i) závaznému potvrzení přijatého návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele, anebo (ii) uhrazení příslušné platby za poskytování Služeb ze strany Klienta (v závislosti na tom, která událost nastane dříve).

4.2.        Učiněním objednávky Služeb, anebo úhradou příslušné platby za poskytování Služeb Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

4.3.        Veškeré na Portálu uvedené varianty Služeb jsou pouze informativního charakteru a Provozovatel tímto nečiní jakoukoli nabídku k uzavření Smlouvy, a tudíž není ani k jejímu uzavření povinen. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se tak nepoužije.

5.             Cena Služeb a platební podmínky

5.1.        Podmínkou k poskytování Služeb ze strany Provozovatele je vždy provedení příslušné úhrady ceny za poskytnutí Služeb ze strany Klienta (dále jen „Cena Služeb“).

5.2.        Výše Ceny Služeb je stanovena následujícími možnými způsoby:

(i)           V ceníku (sazebníku) uveřejněném na příslušném Portálu (dále jen „Sazebník“); nebo

(ii)         dle individuální dohody Stran.

5.3.        Cena Služeb bude hrazena, nedomluví-li se Strany jinak vždy převodem na bankovní účet Provozovatele uvedený na příslušném daňovém dokladu (faktuře).

6.             Kreditní systém

6.1.        Klient poptávající Inzerci může využít pro hrazení Ceny Služeb Kreditní systém. Kreditní systém spočívá v tom, že Klientovi bude průběžně strhávána Cena Služeb z jeho konta, na který si předtím dobije kredit (dále jen „Konto Klienta“). Provozovatel si vyhrazuje právo Klientovi využití kreditního systému neumožnit.

6.2.        Konto Klienta může být nabito peněžními prostředky prostřednictvím platebních možností, které umožňuje v daném okamžiku příslušný Portál. Po provedení dobití bude Klientovi zaslán daňový doklad (faktura) na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Podrobné podmínky pro nabití Konta Klienta, včetně všech technických kroků jsou uvedeny na Portále.

6.3.        Na Portálu je vždy uvedena i minimální částka dobití.

6.4.        Celková částka, která je z Konta Klienta strhnuta Provozovatelem za daný den odpovídá součinu ceny za jednu Inzerci dle Sazebníku a celkovému počtu Inzercí zveřejněných na Portále pro daného Klienta za daný den. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit částku uvedenou v Sazebníku s tím, že pokud půjde o změnu přiměřenou, nezakládá to Klientovi právo na odstoupení od Smlouvy.

6.5.        Nebude-li dostačovat kredit na Kontu Klienta pro požadovaný počet Inzercí, přestanou být zobrazovány veškeré Inzerce Klienta, a to až do doby opětovného nabití kreditu.

6.6.        Klient bere na vědomí, že není oprávněn jednostranně požadovat vrácení (části) nabitého kreditu na jeho Konto Klienta, a to ani v případě, že se rozhodne, že již dále nemá zájem o poskytování jakýchkoli Služeb ze strany Provozovatele. Nevyužije-li Klient Služby Klienta za nabitý kredit po dobu delší než dva roky, použije se takto nabitý kredit v plné výši jako poplatek náležející Provozovateli za to, že musel po danou dobu alokovat pro Klienta kapacity pro jeho potenciální využívání Služeb, ač k jejich faktickému využití nakonec nedošlo.

6.7.        Klient bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zrušit platbu provedenou Klientem pro dobití Konta Klienta z jakéhokoli důvodu. V takovém případě nebude ani Provozovatel povinen poskytnout Klientovi jakékoli Služby.

6.8.        Klient bere na vědomí, že Kreditní systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost Kreditního systému způsobenou zaviněním třetích osob či vyšší mocí.

7.             Poskytování Inzerce

7.1.        Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak, probíhá poskytování Inzerce zpravidla prostřednictvím Uživatelského účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli Inzerci smazat, a to i bez udání důvodu.

7.2.        Součástí Inzerce bude kontaktní formulář, který slouží zájemcům o předmětnou inzerovanou nemovitost k tomu, aby jeho prostřednictvím vyjádřili svůj zájem o tuto nemovitost. Provozovatel se zavazuje zajistit, že informace uvedené do tohoto formuláře budou zpřístupněny v přiměřené době (zpravidla však neprodleně) Klientovi.

7.3.        Klient je povinen dbát na to, aby v rámci Inzerce byly z jeho strany zadávány pouze pravdivé, přesné a úplné informace, včetně pravdivých a aktuálních fotografií dané nemovitosti. Provozovatel je oprávněn vyzvat Klienta k doplnění či upřesnění vložených informací, přičemž Klient je povinen na tuto výzvu reagovat bez zbytečného odkladu. Provozovatel však není povinen nahraný obsah nikterak kontrolovat, ani jej nijak neupravuje, a proto ani nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu, která vznikne jakékoli třetí osobě v důsledku porušení jakékoli povinnosti Klienta dle tohoto odstavce, včetně zásahu do práv duševního vlastnictví. Vznese-li vůči Provozovateli tato třetí osoba oprávněný nárok, je Provozovatel oprávněn požadovat po Klientovi jeho úhradu v plné výši, včetně nákladů na právní zastoupení a náhrady nemajetkové újmy.

7.4.        Klientovi se zakazuje vkládat jako Inzerci nemovitosti, které sám nebo ve spolupráci s jinými osobami nenabízí k prodeji či nájmu, nebo u nichž nezajišťuje zprostředkování těchto činností. Provozovatel je oprávněn vyzvat Klienta k tomu, aby mu tyto skutečnosti prokázal, a to i prostřednictvím jakýchkoli podkladů či dokumentů vyžadovaných dle libovůle Provozovatele. Za porušení této povinnosti bude Klient povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení s tím, že Provozovatel je oprávněn tuto částku strhnout z Konta Klienta. Vznik povinnosti k úhradě smluvní pokuty, ani jejím samotným uhrazením není nikterak dotčen případný nárok na náhradu škody.

7.5.        Klient je povinen zajistit, aby zveřejněním či pokusem o zveřejnění Inzerce nedošlo k zásahu do právních či osobních poměrů třetích osob, ledaže k takovémuto zásahu bude mít od příslušné třetí osoby přímé svolení. Za porušení této povinnosti bude Klient povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení s tím, že Provozovatel je oprávněn tuto částku strhnout z Konta Klienta. Vznik povinnosti k úhradě smluvní pokuty, ani jejím samotným uhrazením není nikterak dotčen případný nárok na náhradu škody.

7.6.        Nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak, Klientovi se zakazuje slučovat do jedné Inzerce více nemovitostí. Za porušení této povinnosti bude Klient povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení s tím, že Provozovatel je oprávněn tuto částku strhnout z Konta Klienta. Vznik povinnosti k úhradě smluvní pokuty, ani jejím samotným uhrazením není nikterak dotčen případný nárok na náhradu škody.

7.7.        Klient je povinen zajišťovat aktivní prodej či nájem nemovitostí, které jsou součástí Inzerce, vůči zákazníkům, kteří ho budou na základě Inzerce kontaktovat. Klient bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn ho vyzvat k doložení, že k tomuto aktivnímu jednání Klienta dochází. Za porušení této povinnosti se považuje, pokud Klient neodpověděl déle než 3 pracovní dny na poptávku příslušného zákazníka, přičemž v takovém případě je Klient povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení s tím, že Provozovatel je oprávněn tuto částku strhnout z Konta Klienta. Vznik povinnosti k úhradě smluvní pokuty, ani jejím samotným uhrazením není nikterak dotčen případný nárok na náhradu škody. Klient se rovněž zavazuje nahradit případnou nemajetkovou újmu, která Provozovateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikla.

7.8.        Klient bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinnosti dle bodu 7.7. VOP výše je Provozovatel oprávněn kontaktovat jiné Klienty dle svého uvážení s tím, že došlo k poptávce předmětné nemovitosti ze strany zákazníka, aby umožnil těmto jiným Klientům tohoto zákazníka kontaktovat se svou vlastní nabídkou poskytnutí služeb. Klientem se ve smyslu tohoto odstavce rozumí jak osoby poskytující realitní služby, tak rovněž i finanční služby. Tento postup Provozovatele je navázaný na skutečnost, že k němu udělí příslušný zákazník a Klient, kterému bude tento lead zasílán, předchozí souhlas.

7.9.        Klient není oprávněn v souvislosti s Inzercí jakýmkoli, byť nepřímým způsobem propagovat subjekty, které mají konkurenční povahu vůči Provozovateli. Za porušení této povinnosti bude Klient povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení s tím, že Provozovatel je oprávněn tuto částku strhnout z Konta Klienta. Vznik povinnosti k úhradě smluvní pokuty, ani jejím samotným uhrazením není nikterak dotčen případný nárok na náhradu škody.

8.             Finanční marketing

8.1.        Služba Finančního marketingu spočívá v tom, že je Klientovi, který v rámci své podnikatelské činnosti poskytuje služby související s financováním či pojišťovnictvím, poskytován ze strany Provozovatele reklamní prostor na Portálu u jednotlivých nemovitostí spolu se zajištěním kontaktního formuláře, jehož prostřednictvím mohou jednotliví zákazníci napřímo Klienta kontaktovat.

8.2.        Počet nemovitostí, kde bude Klientovi Finanční marketing poskytován, jakož i doba, po kterou tak bude ze strany Provozovatele činěno, a na obě tyto skutečnosti i navázaná Cena Služeb podléhá vždy individuální domluvě Stran. Tím není dotčeno právo Provozovatele zveřejnit na Portále nezávazný orientační ceník. Stejně tak bude individuální domluvě Stran podléhat konkrétní podoba a rozsah reklamní činnosti.

8.3.        Klient bere na vědomí, že nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak, Provozovatel v rámci poskytování této Služby nezajišťuje žádné další plnění nad rámec pouhého zveřejnění příslušného Klienta u předmětných nemovitostí a dalších skutečností, které jsou výslovně zmíněny v těchto VOP.

8.4.        Klient zejména bere na vědomí, že Provozovatel nikterak nezaručuje počet kontaktování Klienta ze strany zákazníků na základě Finančního marketingu. Klient tak není oprávněn nárokovat jakoukoli slevu z Ceny Služeb, ani jiné právo z vadného plnění jen proto, že počet těchto kontaktů neodpovídá původní představě Klienta.

8.5.        Klient dále bere na vědomí, že Provozovatel není povinen jakýmkoli způsobem nad rámec sjednaného Finančního marketingu dle těchto VOP zajišťovat zprostředkování kontaktů, ani jiných služeb pro Klienta.

8.6.        Dohodnou-li se na tom společně Strany, zavazuje se Provozovatel zajistit pro Klienta Finančního marketingu exkluzivitu. Tato exkluzivita bude spočívat v tom, že Klientovi bude zaručeno, že bude dle konkrétní dohody:

(i)         u nemovitostí ve vybrané lokalitě;

(ii)        na vybraném Portále či více Portálech; nebo

(iii)       na obojím zároveň

jediným Klientem Finančního marketingu, kterému budou tyto Služby Finančního marketingu poskytovány. Cena za tuto exkluzivitu bude dohodnuta mezi Stranami individuálně.

8.7.        Klient bere na vědomí, že Provozovatel není povinen kontrolovat obsah, který mu Klient poskytne za účelem poskytování Finančního marketingu, a proto za takto zveřejněný obsah nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu, která vznikne jakékoli třetí osobě v důsledku zveřejnění tohoto obsahu, včetně zásahu do práv duševního vlastnictví. Vznese-li vůči Provozovateli tato třetí osoba oprávněný nárok, je Provozovatel oprávněn požadovat po Klientovi jeho úhradu v plné výši, včetně nákladů na právní zastoupení a náhrady nemajetkové újmy.

9.           Nemovitostní marketing

9.1.        Služba Nemovitostního marketingu spočívá v tom, že je Klientovi poskytován ze strany Provozovatele reklamní prostor na Portálu u jednotlivých nemovitostí za účelem nabídky služeb Klienta spočívající v úpravě či údržbě interiéru i vnější konstrukce nemovitostí a s tím souvisejících služeb, spolu se zajištěním kontaktního formuláře, jehož prostřednictvím mohou jednotliví zákazníci napřímo Klienta kontaktovat.

9.2.        Počet nemovitostí, kde bude Klientovi Nemovitostní marketing poskytován, jakož i doba, po kterou tak bude ze strany Provozovatele činěno, a na obě tyto skutečnosti i navázaná Cena Služeb podléhá vždy individuální domluvě Stran. Tím není dotčeno právo Provozovatele zveřejnit na Portále nezávazný orientační ceník. Stejně tak bude individuální domluvě Stran podléhat konkrétní podoba a rozsah reklamní činnosti.

9.3.        Klient bere na vědomí, že nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak, Provozovatel v rámci poskytování této Služby nezajišťuje žádné další plnění nad rámec pouhého zveřejnění příslušného Klienta u předmětných nemovitostí a dalších skutečností, které jsou výslovně zmíněny v těchto VOP.

9.4.        Klient zejména bere na vědomí, že Provozovatel nikterak nezaručuje počet kontaktování Klienta ze strany zákazníků na základě Nemovitostního marketingu. Klient tak není oprávněn nárokovat jakoukoli slevu z Ceny Služeb, ani jiné právo z vadného plnění jen proto, že počet těchto kontaktů neodpovídá původní představě Klienta.

9.5.        Klient dále bere na vědomí, že Provozovatel není povinen jakýmkoli způsobem nad rámec sjednaného Nemovitostního marketingu dle těchto VOP zajišťovat zprostředkování kontaktů, ani jiných služeb pro Klienta.

9.6.        Dohodnou-li se na tom společně Strany, zavazuje se Provozovatel zajistit pro Klienta Nemovitostního marketingu exkluzivitu. Tato exkluzivita bude spočívat v tom, že Klientovi bude zaručeno, že bude dle konkrétní dohody:

(i)         u nemovitostí ve vybrané lokalitě;

(ii)        na vybraném Portále či více Portálech; nebo

(iii)       na obojím zároveň

jediným Klientem Nemovitostního marketingu, kterému budou tyto Služby Finančního marketingu poskytovány. Cena za tuto exkluzivitu bude dohodnuta mezi Stranami individuálně.

9.7.        Klient bere na vědomí, že Provozovatel není povinen kontrolovat obsah, který mu Klient poskytne za účelem poskytování Nemovitostního marketingu, a proto za takto zveřejněný obsah nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu, která vznikne jakékoli třetí osobě v důsledku zveřejnění tohoto obsahu, včetně zásahu do práv duševního vlastnictví. Vznese-li vůči Provozovateli tato třetí osoba oprávněný nárok, je Provozovatel oprávněn požadovat po Klientovi jeho úhradu v plné výši, včetně nákladů na právní zastoupení a náhrady nemajetkové újmy.

10.          Licenční ujednání

10.1.     Klient prohlašuje, že je oprávněn užívat práva duševního vlastnictví ke všemu obsahu, který poskytne Provozovateli za účelem plnění Smlouvy či jej jinak zveřejní na Portálu (dále jen „Zveřejněný obsah“), a to v nejširším slova smyslu dle platné platní úpravy, v rozsahu nezbytném pro účely Smlouvy, včetně práva udělit licenci a postoupit výkon majetkových práv na třetí osoby.

10.2.    Klient poskytuje Provozovateli bezúplatně nevýhradní licenci k duševnímu vlastnictví vztahující se k Zveřejněnému obsahu, a to v rozsahu nezbytném pro účely Smlouvy a přiměřené marketingové záměry Provozovatele. Klient souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci jiným osobám, které jsou s ním v podnikatelském seskupení, aniž by o tom musel Klienta zvlášť informovat.

10.3.    Licence poskytnutá dle toho článku 10 (Licenční ujednání) je časově omezena po dobu trvání Smlouvy, ledaže se Strany dohodnou jinak.

11.           Ukončení Smlouvy a pozastavení poskytování Služeb

11.1.      Každá ze Stran je oprávněna Smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu s tím, že tato výpověď je účinná dnem, kdy byla doručena druhé Straně v souladu s těmito VOP. Klient bere na vědomí, že v případě, že dojde k výpovědi Smlouvy z jeho strany, nemá nárok na vrácení jakékoli již uhrazené Ceny Služeb, ledaže se Strany dohodnou v konkrétním případě jinak.

11.2.     Provozovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služeb Klientovi, aniž by byl povinen k jakékoli refundaci vůči Klientovi, v případě, že Klient bude porušovat podstatným způsobem jakékoli ustanovení Smlouvy či těchto VOP.

11.3.     Další důvody k ukončení Smlouvy upravují tyto VOP a příslušné právní předpisy.

12.          Práva z vadného plnění

12.1.     Klient může uplatnit práva z vadného plnění pouze v případě, že jde o podstatnou vadu ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku. Strany si tak vylučují zejména úpravu danou ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku, jakož i jiná ustanovení, která by mohla založit Klientovi právo z vadného plnění v rozporu s tímto odstavcem.

13.          Ochrana osobních údajů

13.1.     Strany berou na vědomí, že v rámci poskytování Služeb bude docházet mezi nimi ke sdílení osobních údajů třetích osob (dále jen „Osobní údaje“), přičemž každá z nich bude pro účely zpracování Osobních údajů považována za správce osobních údajů. Strany však nebudou společnými správci.

13.2.    Strany se zavazují, že budou dodržovat veškeré povinnosti dané předpisy na ochranu osobních údajů, zejména pokud jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), s přihlédnutím k této VOP a Smlouvě.

13.3.    Strany si navzájem poskytnou nezbytnou součinnost k uspokojení práv subjektu údajů, jakož i ke komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, obojí však pouze v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů.

13.4.    Strany si navzájem potvrzují, že neodpovídají za jakékoli porušení předpisů na ochranu osobních údajů ze strany třetích osob.

13.5.    Další informace k tomu, jakým způsobem Provozovatel nakládá s osobními údaji, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Provozovatele dostupných pod následujícím odkazem: https://www.b3technology.cz/gdpr/.

14.          Ochrana důvěrných informací

14.1.     Veškeré informace a podklady, které jedna ze Stran obdrží od druhé Strany v souvislosti s poskytováním Služeb, ať již přímo či nepřímo, jsou důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany nesmí Strana sdělit, ani zpřístupnit žádné Důvěrné informace žádné třetí osobě, ani použít Důvěrné informace k jinému účelu než za účelem uzavření a plnění Smlouvy, popřípadě k jiným účelům předvídaným těmito VOP.

14.2.    Zákaz zpřístupnění Důvěrných informací se nevztahuje na zpřístupnění:

(a)          právním, daňovým a účetním poradcům, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti nejméně v rozsahu tohoto článku 14 (Ochrana důvěrných informací);

(b)         Důvěrných informací, které jsou obecně známé a/nebo veřejně dostupné jinak než v důsledku porušení tohoto článku 14 (Ochrana důvěrných informací). 

(c)          v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků nebo obraně proti nárokům z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi;

(d)         vyžadované právními předpisy, zejména vůči orgánům veřejné moci s tím, že však v případě tohoto zpřístupnění má Strana vůči druhé Straně povinnost toto zpřístupnění neprodleně oznámit, jakož i poskytnout v takovém případě vždy pouze takovou část Důvěrných informací, které smysl a účel právního předpisu vyžaduje.

14.3.    Za porušení povinnosti dle tohoto článku 14 (Ochrana důvěrných informací) bude Strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každý případ porušení s tím, že Provozovatel je oprávněn tuto částku strhnout z Konta Klienta, je-li to možné. Vznik povinnosti k úhradě smluvní pokuty, ani jejím samotným uhrazením není nikterak dotčen případný nárok na náhradu škody.

14.4.    Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku 14 (Ochrana důvěrných informací), jakož i nárok na úhradu smluvní pokuty dle odstavce 14.3 výše trvá i po skončení Smlouvy.

15.          Výkladová ustanovení

15.1.     V těchto VOP:

(i)           článkem nebo odstavcem se rozumí, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito jiný výklad, článek nebo odstavec těchto VOP;

(ii)         nadpisy článků použité v těchto VOP slouží pouze pro usnadnění a nemají vliv na jejich výklad; a

(iii)       jednotné číslo zahrnuje množné a naopak, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použit jiný výklad.

16.          Doručování

16.1.     Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s těmito VOP musí být druhé Straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

17.          Rozhodné právo a soudní pravomoc

17.1.     Smlouva, VOP a všechny právní vztahy vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem.

17.2.    K jakýmkoli sporům v souvislosti se Smlouvou nebo VOP jsou příslušné soudy České republiky.

18.          Závěrečná ustanovení

18.1.     Není-li ve Smlouvě nebo VOP výslovně uvedeno jinak, nese každá ze Stran veškeré náklady a výdaje sama.

18.2.    Bez souhlasu druhé Strany není žádná ze Stran oprávněna postoupit nebo převést jakákoli práva či povinnosti ze Smlouvy nebo VOP a/nebo jakákoli jiná práva či povinnosti, která vzniknou v souvislosti s nimi.

18.3.    Není-li ve Smlouvě nebo VOP výslovně uvedeno jinak, není žádná ze Stran oprávněna provést započtení oproti pohledávce druhé Strany, aniž by se s touto druhou Stranou na tomto započtení písemně dohodla.

18.4.    Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP. Strany se v takovém případě zavazují jednat v dobré víře o nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení jiným ustanovením, které bude co nejblíže vystihuje původní obsah a smysl.

18.5.    Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku se vylučuje.


Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.


B3 Technology, s.r.o.

KONTAKT

ADRESA:

B3 Technology, s.r.o.            

Novostavby 126/23

435 11 LOM

IČ: 07330600

DIČ: CZ07330600

Datová schránka: qq2dfvn

Bankovní spojení:

123-4171390267/0100 – transakce realitních kanceláří
123-4171490217/0100 – transakce partnerské sekce
115-7742840297/0100 – ostatní transakce

Copywrite B3 Technology, s.r.o.